Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Version 1.9


Allmänna villkor Bredband Privatabonnemang

 

1. Allmänt  

1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Värnamo Energi AB nedan kallad VEAB och fysisk person som abonnerar på en eller flera av VEABs tjänster (”Abonnenten”).

1.2 Avtal om abonnemang mellan VEAB och Abonnenten (”Avtal”) skall anses ha träffats först när VEAB mottagit och godkänt Abonnentens beställning och VEAB tillställt Abonnenten bekräftelse på att avtal är ingånget.

1.3 VEAB förbehåller sig rätten att begära kreditupplysning avseende Abonnenten innan Avtal träffas och att neka Abonnenten att ingå avtal. VEAB får även begära att Abonnenten ställer säkerhet för sina skyldigheter gentemot VEAB. Abonnent skall vara myndig för att få ingå avtal med VEAB.  

2. Utrustning och anslutning 

2.1 VEABs tillhandahållande av Tjänst förutsätter att Abonnenten är ansluten till VEABs nät och att Abonnenten har erforderlig utrustning installerad i sin fastighet (”fastigheter”). De tekniska krav som ställs på Abonnentens utrustning framgår av produktblad som tillhandahålls av VEAB. Ovan nämnda utrustning skall införskaffas, bekostas och installeras av Abonnenten, såvida inte annat avtalats mellan VEAB och Abonnenten.

2.2 Om VEAB tillhandahåller utrustning får Abonnenten inte sälja, pantsätta, hyra, låna ut eller på annat sätt förfoga över sådan utrustning. Abonnenten skall följa lämnade råd och anvisningar om skötsel, användning och underhåll av utrustningen. Från det att utrustningen levererats till abonnenten och till dess att den återlämnats på av VEAB anvisad plats, skall Abonnenten stå risken för eventuell förlust av eller skada på utrustningen.

2.3 All utrustning som tillhandahållits av VEAB skall återlämnas inom 14 dagar efter Avtalets upphörande i enlighet med VEABs anvisningar. Om utrustningen inte återlämnas har VEAB rätt till ersättning motsvarande dess inköpspris.

2.4 Abonnenten får endast ansluta utrustning till VEABs nät som är anvisad eller godkänd av VEAB och som i övrigt uppfyller de krav som från tid till annan gällande lagstiftning föreskriver. Vid eventuella störningar skall Abonnenten omedelbart koppla ur den störande utrustningen.

2.5 VEAB förbehåller sig rätten att uppgradera eller i övrigt genomföra ändringar avseende Tjänster eller av VEAB ansluten utrustning. VEAB skall informera Abonnenten om förestående ändringar i skälig tid innan ändring genomförs. Om sådan ändring medför väsentlig olägenhet för Abonnenten har denne rätt att skriftligen säga upp Avtalet med 14 dagars varsel, dock tidigast med verkan från ändringens ikraftträdande. Abonnenten skall anses ha accepterat ändringen om abonnemanget nyttjas efter ändringens ikraftträdande. 

2.6 Abonnenten är införstådd med att uppgradering eller ändring kan medföra att de tekniska krav som ställs på Abonnentens utrustning ändras för att Abonnenten skall kunna utnyttja de förbättri§ngar som en sådan uppgradering eller ändring innebär.

2.7 Vid villaanslutning ombesörjer och bekostar abonnenten grävning för rörläggning på den egen fastigheten samt återfyller när inkopplingen är klar. Om inte grävningen är utförd vid överenskommet installationsdatum debiteras de extra kostnader som detta medför. 

3. Tillträde

Abonnenten skall bereda VEAB tillträde till fastigheten i den utsträckning detta erfordras. Abonnenten och VEAB skall komma överens om tid för detta.  

4. Ersättning och betalning  

4.1 Tillämpliga avgifter framgår av VEABs vid var tid gällande prislista. VEAB förbehåller sig rätten att
debitera aviseringsavgift.

4.2 Om betalning inte är VEAB tillhanda senast vid den förfallodag som anges på fakturan har VEAB rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen och lagreglerad påminnelseavgift samt inkassoavgift och andra eventuella lagstadgade avgifter. VEAB har rätt att stänga av Tjänst till dess att full betalning erlagts.

4.3 Abonnenten skall skriftligen meddela VEAB vid ändring av faktureringsadress.

4.4 Om Abonnenten anser att faktura är felaktig skall denne meddela VEAB inom skälig tid. Om så inte sker skall Abonnentens rätt att invända i regel anses vara förfallen. Såvida inte särskilda skäl föreligger skall skälig tid anses vara 2 månader efter fakturans förfallodag.  

 5. Personuppgifter

5.1 VEAB behandlar abonnentens personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Abonnenten medger att VEAB får tillföra och uppdatera sina kunddatabaser sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård, såsom t ex korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra VEAB:s åtaganden gentemot abonnenten, för att utföra kreditkontroller, informera abonnenten om erbjudanden samt i övrigt i marknadsföringssyfte. Uppgifter om kunden kan komma att lämnas ut till VEAB:s
samarbetspartners för marknadsföringssyfte.

5.2 Abonnenten äger givetvis rätt att på begäran ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos VEAB. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det VEAB att vidta rättelseåtgärder. Abonnenten är dock medveten om att VEAB har rätt att säga upp Avtalet om samtycket återkallas.  

6. Överlåtelse och flyttning 

6.1 Abonnent som flyttar från fastigheten får flytta sitt abonnemang till annan fastighet som är ansluten till VEABs nät. Vid flyttning av abonnemang har VEAB rätt att debitera Abonnenten en administrationsavgift enligt VEABs då gällande prislista samt, i förekommande fall, ny installationsavgift.

6.2 VEAB får överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till ett annat företag som, självt eller genom underentreprenör, kan förväntas fullgöra VEABs åtaganden mot Abonnenten. VEAB skall informera Abonnenten om sådan överlåtelse senast en månad i förväg.  

7. Driftavbrott, m m  

7.1 Om fel eller avbrott i Tjänst uppstår skall VEAB åtgärda avbrottet inom skälig tid från Abonnentens felanmälan. VEAB påbörjar normalt felavhjälpning inom 24 timmar från felanmälan. VEAB är inte skyldigt att åtgärda avbrott som beror på omständighet som ligger utanför VEABs kontroll. Om VEAB efter felanmälan från Abonnenten åtgärdar ett fel som beror på Abonnenten eller något förhållande på dennes sida är Abonnenten skyldig att ersätta VEAB för arbete och övriga kostnader
enligt VEABs då gällande prislista. Det ankommer på VEAB att informera Abonnenten om detta samt tillse att överenskommelse med Abonnenten träffas om arbetets omfattning och pris innan sådan åtgärd vidtas. VEAB har dock alltid rätt att debitera inställelseavgift.  

8. Underhåll mm

8.1 VEAB utför löpande underhåll och service av VEABs nät och därtill hörande utrustning. Sådant underhåll och service utförs normalt på nätter mellan tordagar och fredagar. Vid sådana tillfällen förbehåller sig VEAB rätten att tillfälligt göra uppehåll i tjänster. Uppehåll med anledning av underhåll/ service som beräknas överstiga 5 timmar meddelas Abonnenten på VEABs
hemsida eller genom e-post eller brev.  

9. Användning av Tjänst

9.1 Abonnenten får enbart använda tjänst för privat bruk. Abonnenten får inte vidarebefordra tjänst till annan plats än fastigheten eller vidareupplåta tjänst. Abonnenten har dock rätt att låta familjemedlemmar bruka Tjänst.

9.2 Abonnenten ansvarar ensamt i förhållande till VEAB för aktiviteter som vidtas av denne och de som Abonnenten ger möjlighet att använda Tjänst. Om Abonnenten får kännedom om att sådan annan person bryter mot bestämmelserna
i avtalet, är Abonnenten skyldig att omedelbart vidta rättelse samt informera VEAB om överträdelsen.

9.3 Abonnenten är skyldig att iaktta gällande lagar, regler, VEABs anvisningar och allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användning av Tjänst. Abonnenten får inte använda Tjänst på sådant sätt att VEAB eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Om Abonnenten får kännedom om att Tjänsten används i strid med ovanstående, skall Abonnenten se till att sådan användning omedelbart upphör.

9.4 Abonnenten får inte bereda sig otillbörlig åtkomst till anslutna nät eller dataresurser, såväl VEABs som annans, eller obehörigen ta del av, använda, förstöra, förvanska eller vidarebefordra information från nämnda källor.

9.5 Abonnenten skall ersätta VEAB den skada som Abonnent, eller annan för vilken Abonnent ansvarar, orsakar VEAB.

10. Ansvarsbegränsning

10.1 Utöver den avhjälpande skyldighet som anges i punkt 7 ovan, har VEAB inget ansvar för fel eller brist i tjänst. VEAB innehar nödvändiga rättigheter för att tillhandahålla tjänsterna.

10.2 VEAB har inget ansvar för fullständighet och riktighet i tjänst och har heller inget ansvar för skada eller förlust i anledning av fel eller brist i sådan information.

10.3 VEAB är inte ersättningsskyldigt för intrång i Abonnentens eller annans datorresurs, varigenom utomstående bereds tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information. Ej heller ansvarar VEAB för förlust av data.

10.4 VEABs ansvarar för sakskador, som orsakats genom försummelse av VEAB eller av VEABs anställda. VEAB skall i inget fall ha någon ersättningsskyldighet avseende indirekta förluster eller förlust i näringsverksamhet. VEABs maximala skadeståndsansvar för skada under Avtalet är begränsat till en (1) årsavgift för av Abonnenten anslutna tjänster vid tidpunkten för skadans uppkomst.

10.5 Krav mot VEAB enligt detta Avtal skall väckas inom skälig efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Om så inte sker skall rätten att göra kravet gällande anses förfallen. Skälig tid skall i normalfallet anses vara 3 månader.

10.6 VEAB är befriat från ansvar för brott mot Avtalet som orsakats av händelser utanför VEABs kontroll, såsom t ex fel i Abonnentens utrustning, fel som beror på Abonnenten eller något förhållande på dennes sida, olyckshändelse, explosion, krig, upplopp, arbetskonflikt, brand, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, översvämning, elavbrott, avbrott eller fördröjningar i externt nät eller telefonförbindelse. 

11. Avtalstid

11.1 Avtalet gäller från den dag det godkänts av VEAB enligt punkt 1.3 ovan och gäller tills vidare med en uppsägningstid om 1 månad om inte annat gäller för Särskild villkor för Tjänst. VEAB är ej skyldigt att återbetala installationsavgift eller andra engångsavgifter när Avtalet upphör.

11.2 Uppsägning av Avtalet från båda parter skall ske skriftligen.

12. Uppsägning i förtid, mm 

12.1 VEAB har rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet och/eller stänga av eller säga upp Tjänst om Abonnenten agerat i strid med de regler som anges i punk 9 ”Användning av Tjänst” ovan eller i övrigt uppenbart missbrukat Tjänst. I den mån avstängning sker under gällande abonnemangsperiod är Abonnenten inte befriad från betalningsskyldighet under avstängningsperioden. 

12.2 Vid annat brott mot Avtalet får VEAB säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Abonnenten inte efter anmaning omedelbart vidtar rättelse. Vad avser betalning som Abonnenten är skyldig att betala enligt Avtalet gäller att rättelse skall ske inom 15 dagar från det att VEAB skickat betalningspåminnelse till den adress som Abonnenten angivit i beställningen.

12.3 VEAB har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Abonnenten går i konkurs, inleder förhandlingar om skuldsanering eller det annars skäligen kan antas att Abonnenten inte kommer kunna betala sina skulder efter hand som de
förfaller till betalning.

12.4 Abonnenten har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om VEAB inte inom skälig tid åtgärdar avbrott s

13. Ändringar  

13.1 VEAB har rätt att utan föregående underrättelse till Abonnenten förändra Tjänst under förutsättning av att ändringen inte väsentligen påverkar innehållet i Tjänsten.

13.2 VEAB har rätt att med minst 30 dagars varsel förändra priser, dessa Allmänna villkor och villkoren beträffande Tjänst. Underrättelse kan ske genom meddelande på VEABs faktura, genom brev eller med e-post till Abonnentens senast uppgivna
adress eller e-postadress.

13.3 Om en ändring enligt 13.2 innebär en avgiftshöjning eller är till väsentlig nackdel för Abonnenten har Abonnenten rätt att säga upp Avtalet avseende berörd Tjänst med verkan från det att ändringen träder i kraft. Om Abonnenten utnyttjar Tjänsten efter ändring skall detta anses utgöra godkännande av ändringen.

14. Meddelanden

Uppsägning eller andra meddelanden med anledning av detta Avtal skall ske genom brev eller e-post, såvitt inte annat framgår av dessa Allmänna villkor.  

15. Avstängning och uppsägning

Avtalet regleras av svensk lag. Tvist mellan VEAB och Abonnenten skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig pröva tvisten lämpar sig för nämndens prövning. VEAB åtar sig i dessa fall att följa Allmänna reklamationsnämndens
rekommendation. Om Allmänna reklamationsnämnden inte avgör tvisten, skall tvister avgöras av allmän domstol.

 


Särskilda villkor Internettjänster Privatabonnemang

1. Allmänt

1.1 Dessa Särskilda villkor gäller mellan Värnamo Energi AB (”VEAB”) och fysisk person (”Abonnenten”) avseende VEABs tillhandahållande av Internettjänster enligt vad som närmare framgår nedan (”Tjänsten”). Avtalet mellan VEAB och Abonnenten består utöver dessa Särskilda villkor även av VEABs Allmänna villkor. 

2. Tjänsten

2.1 Tjänsten ger Abonnenten ständig uppkoppling mot Internet.

2.2 Abonnenten äger rätt att säga upp Tjänsten till att upphöra tidigast tolv månader från första dagen för Tjänstens tillhandahållande. Därefter gäller en månads uppsägningstid.

2.3 Abonnenten erhåller personlig och abonnentspecifik information, t.ex. inloggningskod. Sådan information skall förvaras på ett betryggande sätt och får inte användas av eller avslöjas för någon obehörig. Misstänker Abonnenten att sådan information kommit någon obehörig till kännedom, skall Abonnenten omedelbart meddela VEAB. Abonnenten ansvarar för eventuellt utnyttjande av Tjänsten fram till dess VEAB spärrat Tjänsten.

2.4 VEAB har rätt att neka och/eller ta bort stötande och olämpliga e-postadresser. VEAB har även rätt att ändra tilldelad e-postadress om det är motiverat av tekniska, etiska eller kommersiella skäl.

2.5 Abonnenten ansvarar för att löpande tömma anknutna e-postbrevlådor. VEAB har rätt att spärra kontot för inkommande post om tillgängligt lagringsutrymme saknas.  

3. Ansvar för innehåll mm

3.1 VEAB ansvarar inte på något sätt för den information som passerar genom anslutningen via VEAB till eller från Internet. Med information avses i dessa Särskilda villkor såväl ljud, bild, text, data, video som länkar till annan Internetsida.

3.2 Abonnenten får inte använda anslutningen erhållen av VEAB för kommersiellt bruk. Abonnenten ansvarar ensamt för den information som överförs via Internet eller som publiceras på Abonnentens hemsida och är vidare ansvarig för att inneha nödvändiga tillstånd för att sprida, ta emot eller lagra information. Abonnenten är således ensamt ansvarig för korrespondens,
inlägg i diskussionsgrupper och andra Internetaktiviteter i vilka Abonnenten deltar.

3.3 Abonnenten får inte ansluta datorresurser, såsom till exempel en server, till VEABs nät i syfte att erbjuda och/eller tillhandahålla varor, tjänster eller information till utomstående. Detta gäller oavsett om sådana åtgärder sker fritt eller mot
betalning.

3.4 VEAB ansvar ej för information som mellanlagras i VEABs utrustning för vidare distribution till eller ifrån kunden.