Bolagsinformation om Värnamo Energi Produktion AB

Aktiebolaget Värnamo Energi Produktion AB ingår i Värnamo Energi koncernen.

Värnamo Energi Produktion AB hanterar koncernens ägande i lokal Vindkraft.

Kontakta kundtjänst om du har du frågor om Värnamo Energi Produktion ABs verksamhet så lotsar kundtjänst dig till rätt kontaktperson.

Ägarstruktur


Värnamo Energiproduktion AB ingår i Värnamo Energi koncernen. Värnamo Energi Produktion AB är dotterbolag till koncernens moderbolag Värnamo Energi AB som i sin tur ägs av Värnamo Stadshus AB, som i sin tur ägs av Värnamo Kommun. Värnamo kommuns ägardirektiv, mål och syfte gällande ägandet av Värnamo Energi koncernen återfinns i sin helhet på Värnamo Kommuns hemsida.

Nyckeltal och Årsredovisning


Enligt bokslut 2018-12 omsatte Värnamo Energi Produktion AB under räkenskapsåret 2018 2 554 TKR och gjorde en vinst på 340 TKR. Resultat efter finansnetto blev 663 TKR och summa tillgångar uppgick till 14 607 TKR. Soliditeten låg på 61,66 % och kassalikviditeten uppgick till 35,27 %.


Visa mer info om räkenskapsåret 2018 >

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2018 var bland annat att verken på Vallerstad och Klämman under året inte överträffat budgeterad produktion. Även om produktionen inte överträffat budget har intäkterna varit högre på grund av de höga elpriserna. Priset på el har under året varit högre än tidigare år, i genomsnitt 56 öre/kWh. Produktionsvolymen under 2018 uppgick till 4162 MWh. Se fullständig årsredovisning för Värnamo Energi Produktion AB samt även för koncernen som helhet på separat sida Årsredovisningar.


<dölj extra text

Affärsområden


Värnamo Energi Produktion AB hanterar Värnamo Energi koncernens ägande i lokal Vindkraft och för förnybar vind-elproduktion. Läs mer under sidan som specifikt beskriver bolagets verksamhet inom vindkraft samt även under sidan som beskriver övrig förnybar elproduktion inom koncernen.

Personal & Samarbetspartners


Inom Värnamo Energi koncernen förekommer ett stort nätverk av anställda, externa konsulter och samarbetspartners som tillsammans verkar för att verkställa koncernens mål och vision. Se mer information under sidan Jobba med oss. Koncernens ledningsgrupp består av vd och 5 avdelningschefer, se mer på sidan om Ledningsgrupp. Koncernens styrelse utgörs av 9 ordinarie ledamöter och 8 suppleanter, se mer under sidan Styrelse. Värnamo Energi Produktion AB har inga anställda.

Miljö & Hållbarhet


Värnamo Energi Produktion ABs verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer för elhandel, värme, gas och IT-verksamhet. Värnamo Energi Produktion ABs verksamhets styrs även av Värnamo Energis koncernövergripande miljö & hållbarhetsarbete.

Affärsidé & Kärnvärden


Värnamo Energi Produktion ABs affärsidé och kärnvärden harmoniserar med Värnamo Energis koncernövergripande affärsidé & kärnvärden.

Historik


Värnamo Energi produktion AB registrerades som bolag 2009. Men grunden till dagens Värnamo Energi Produktion AB har en gedigen och lång historia. Se mer under sidan Historik där du får såväl koncernövergripande historik, men även historik för respektive verksamhetsområde.