Årsredovisning Värnamo Energi AB 2020

Årsredovisning avseende Värnamo Energi AB org nr 556052-6872 & koncernredovisning för räkenskapsåret 2020.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2020:

Året har präglats av hantering av den pågående pandemin. Åtgärder för att följa FHM riktlinjer och minska smittspridning vidtogs under mars och har under hösten förstärkts. Vi har deltagit i Värnamo kommuns beredskapsarbete och haft regelbundna möten i ledningen för att följa utveckling och fatta beslut kring åtgärder.

Vi har under året inte vid något tillfälle haft påverkan på samhällskritisk verksamhet i leverans av el, värme eller bredband. Även projekt och verksamhetsutveckling har löpt på enligt plan. Året har dock inneburit en stor omställning i arbetssätt för personalen och hur vi har upprätthållit service till våra kunder.

Den ekonomiska påverkan av pandemin har följts noga och vi ser vissa ökade kostnader för omställning till digitala lösningar. Kunderförluster till följd av pandemin är ringa och vi har en finansiell ställning som gör att vi kan stå emot betydande nedgång. Vi har tagit del av den tidsbegränsade sänkningen av sociala avgifterna som antogs av riksdagen.

Året har varit milt där framför allt vintermånaderna januari, november och december var betydligt varmare än normalt. Detta har haft påverkan på energivolymerna. Tillgängligheten i de bioeldade pannorna för fjärrvärme har under året varit god. Fortsatt stora investeringar inom fjärrvärme- och kommunikationsverksamheten och nya kunder har anslutits till näten. Priset på el och elcertifikat har varit betydligt lägre än föregående år vilket påverkat omsättning mot fg år. Uppdraget att erbjuda och bygga ut fiber och bredband på landsbygden i Värnamo kommun har fortgått under året.

Hållbarhetsredovisning har för första gången upprättats för Värnamo Energi koncern och publiceras i separat handling.

PDF ikonPDF Årsredovisning Värnamo Energi AB 2020

PDF ikonPDF Hållbarhetsredovisning 2020