Bolagsinformation om Värnamo Energi AB

Aktiebolaget Värnamo Energiingår i Värnamo Energi koncernen.

Värnamo Energi AB producerar och säljer förnybar el samt producerar, säljer och distribuerar värme i sex separata värmenät i Värnamo Kommun. Värnamo Energi AB bedriver även försäljning och distribution av gas i egna gasnät i Värnamo tätort, erbjuder serviceavtal och tjänster inom el och värme samt  säljer och distribuerar bredband och TV-tjänster via egna fibernät i Värnamo kommun.

Kontakta kundtjänst om du har du frågor om Värnamo Energi ABs verksamhet så lotsar kundtjänst dig till rätt kontaktperson.

Ägarstruktur


Värnamo Energi AB ingår i Värnamo Energi koncernen. Värnamo Energi AB är moderbolaget som i sin tur äger dotterbolagen Värnamo Elnät AB samt Värnamo Energi Produktion AB. Värnamo Energi koncernen ägs sedan år 2010 till 100 % av Värnamo Stadshus AB, som i sin tur ägs av Värnamo Kommun. Värnamo kommuns ägardirektiv, mål och syfte gällande ägandet av Värnamo Energi koncernen återfinns i sin helhet på Värnamo Kommuns hemsida.

Nyckeltal och Årsredovisning


Enligt bokslut 2018-12 omsatte moderbolaget Värnamo Energi AB under räkenskapsåret 2018 362 538 TKR och gjorde en vinst på 5 416 TKR. Resultat efter finansnetto blev 36 872 TKR och summa tillgångar uppgick till 677 991 TKR. Soliditeten låg på 43,57 % och kassalikviditeten uppgick till 96,79 %.


Visa mer info om räkenskapsåret 2018 >

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2018 var bland annat att detta år rent vädermässigt var ett rekordvarmt år, vilket påverkade energivolymerna. En torr sommar, lite vind och höga råvarupriser gjorde att 2018 års elpriser blev de högsta på flera år. Tillgängligheten i de bioeldade pannorna för fjärrvärme har under året varit god med viss stöttning av spetslast för att upprätthålla leveransen vid omslag i väder och effektbehov. Fortsatt stora investeringar inom fjärrvärme och kommunikationsverksamheten och nya kunder har anslutits till näten. Projekten har beviljats stöd via Naturvårdsverkets Klimatkliv som möjliggjort utbyggnad av närvärmenät och bioproduktion i fyra kransorter i kommunen ha runder året gått in i slutfas. Uppdraget att erbjuda fiber och bredband på landsbygden i Värnamo kommun har fortgått under året med viss förskjutning i tidplanen. Årets graddagar motsvarade 88 % av ett normalår. Värmeleveransen uppgick till 162 GWh och omsättningen i elhandel till 248 GWh. Elpriserna var under 2018 historiskt höga. Prisläget har gynnat egenproduktionen av el. Se fullständig årsredovisning för Värnamo Energi AB samt även för koncernen som helhet på separat sida Årsredovisningar.


<dölj extra text

Affärsområden


Värnamo Energi AB hanterar Värnamo Energi koncernens verksamhet inom affärsområdena Elhandel, Värme, KommunikationTjänster. Läs mer under koncernens samlingssida Affärsområden.

Personal & Samarbetspartners


Inom Värnamo Energi koncernen förekommer ett stort nätverk av anställda, externa konsulter och samarbetspartners som tillsammans verkar för att verkställa koncernens mål och vision. Se mer information under sidan Jobba med oss. Koncernens ledningsgrupp består av vd och 5 avdelningschefer, se mer på sidan om Ledningsgrupp. Koncernens styrelse utgörs av 9 ordinarie ledamöter och 8 suppleanter, se mer under sidan Styrelse. Värnamo Energi AB har 50 anställda.

Miljö & Hållbarhet


Värnamo Energi ABs verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer för elhandel, värme, gas och IT-verksamhet. Värnamo Energi ABs verksamhets styrs även av Värnamo Energis koncernövergripande miljö & hållbarhetsarbete.

Affärsidé & Kärnvärden


Värnamo Energis ABs affärsidé och kärnvärden harmoniserar med Värnamo Energis koncernövergripande affärsidé & kärnvärden.

Historik


Värnamo Energi AB registrerades som bolag 1948. Men grunden till dagens Värnamo Energi AB har en gedigen och lång historia. Se mer under sidan Historik där du får såväl koncernövergripande historik, men även historik för respektive verksamhetsområde.