Gas

Gas – Under affärsområde Värme hanteras Värnamo Energis gasverksamhet. Värnamo Energi driftar tre gasanläggningar i Värnamo tätort. Via dessa gasanläggningar transporteras (distribueras, överförs) gas, dels för uppvärmning men även till företagskunder med energikrävande processindustri. Gasen distribueras via tre separata lokala gasnät.

Gasverksamheten minskar till förmån för fjärrvärme


I takt med att Värnamo Energi byggt ut fjärrvärmenätet har allt fler gaskunder konverterat till fjärrvärme. Kontakta Kundtjänst om du har frågor om Värnamo Energis gasverksamhet, så lotsar kundtjänst dig vidare till rätt kontaktperson.

Biogasanläggning Stomsjö


Biogasanläggning Stomsjö. Värnamo Energi driftar en biogasanläggning vid Stomsjö-området i Värnamo. Vid Stomsjö biogasanläggning återvinns årligen 1 Mwh biogas. Biogasen leds via ett lokalt gasnät till Värnamo Energis värmeanläggning vid Värnamo Sjukhus. Biogasen används där som kompletterande bränsle i värmeproduktionen som förser Värnamo sjukhus och Värnamo tätort med värme.


Visa info om historiken bakom Stomsjö biogasansläggning >

Historik bakom biogasanläggningen på Stomsjö: Fram till och med år 1984 deponerades Värnamo kommuns invånares hushållssopor vid en ovanjord deponitipp på Stomsjö-området. Under 80-talet beslutades att denna sophantering skulle upphöra. Istället skulle hushållssoporna fortsättningsvis i första hand källsorteras och i andra hand förbrännas och energiåtervinnas. De sopor som samlats på hög under många år, täcktes över med grus och jord. De spår som finns kvar idag är gräsbetäckta kullar vid Stomsjö-området. Under grästäcket sker en nedbrytning av de gamla soporna. Vid nedbrytningen bildas biogas (metangas). Denna biogas samlas upp vid Värnamo Energis biogasanläggning vid Stomsjö. Andelen biogas som återvinns minskar för varje år eftersom det inte längre deponeras hushållssopor på Stomsjö.

(Den deponi sorteringsanläggning som idag finns på Stomsjö-området hanteras av SÅM (Samverkan Återvinning Miljö) ett kommunalförbund som gemensamt bildats av Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner.)


< dölj extra text


Gasolanläggning Norregård & Hornaryd


Gasolanläggning Norregård och Hornaryd. Värnamo Energi driftar två separata gasolanläggningar. En vid Norregårds-området och en vid Hornaryds-området i Värnamo. Via Norregård och Hornaryd distribueras årligen ? Mwh gas (gasol) till företagskunder. Gasen används främst av kunder med energiintensiv processindustri. Ca ?? Mwh gasol från Norregård och Hornaryd används även årligen som kompletterande bränsle i Värnamo Energis egen värmeverksamhet. Gasen förbränns vid Värnamo Energis reservpanncentral Långa raden.


Historik bakom gasanläggningarna Norregård och Hornaryd: Gasnätet kring gasolanläggningarna Norregård och Hornaryd byggdes mellan åren 1986 och 1990 för att förbereda för en kommande naturgasledning från Halmstad. Utbyggnaden av naturgas stannade emellertid av och i det tilltänkta naturgasnätet distribueras nu istället gasol.


 

Värmeanläggning PC Sjukhuset


I Panncentral Sjukhuset, inne i Värnamo tätort, intill Värnamo Sjukhus, förbränns biogas som återvunnits i biogasanläggningen vid  Stomsjö. Biogaspannan är en av ?? pannor vid Panncentral Sjukhuset. Se mer om övriga pannor på PC Sjukhuset på samlingssidan om Värnamo Energis fjärrvärmeanläggningar.

Värmeanläggning PC Långa raden


I Panncentral Långa raden, inne i Värnamo tätort, förbränns gas som distribuerats från Gasolanläggning Hornaryd? Gaspannan vid panncentral Långa raden används endast som reservanläggning. Pannan startas till exempel vid planerade underhållsarbeten på övriga pannanläggningar eller vid tillfälliga effekttoppar. Se mer om övriga pannor på samlingssidan om Värnamo Energis fjärrvärmeanläggningar.

Fördelar & nackdelar med gasol


Fördelar med gasol är att den i utbyggda gasnät är smidig att distribuera och därmed enkel för kunden att hantera. Gas har även ett högt energiinnehåll och ger låg sotbildning vid förbränning, vilket betyder att pannor och annan utrustning uppnår en hög verkningsgrad. Snabb och exakt reglering av både temperatur och förbrukning är en annan av gasens kvaliteter. Egenskaper som gör bränslet extra lämpligt för avancerad processindustri med höga krav på precision. I verksamheter som utför torkning, bränning och lackning kan gaslågan användas direkt i produktionen. Fördelar med att använda gas i pannor för uppvärmning är att uppstart och utsläckning går mycket snabbt, varför gaseldade pannor ofta används som spets och reservpannor i värmeverksamheter. Nackdelar med fossil gas är att det är ett fossilt, ej förnybart bränsle.