Elproduktion

Elproduktion – Värnamo Energi vill aktivt driva på utvecklingen mot en bättre miljö och en hållbar framtid och vill därför vara med och satsa på förnybar elproduktion. Värnamo Energi producerar idag förnybar el, dels i det egna biokraftvärmeverket i Värnamo tätort. Men även i fyra delägda vindkraftverk belägna i Värnamo samt i Reftele. Värnamo Energi har även flera egna solcellsanläggningar i Värnamo tätort.

Värnamo Energi har en ambition och målsättning att på sikt öka andelen egenproducerad förnybar el. Egenproducerad förnybar el är bra för miljön, men en förutsättning för fortsatt expansion är lönsamhet. Lönsamheten för egen elproduktion är beroende av ett flertal faktorer, däribland prisutvecklingen på el, elcertifikat och utsläppsrätter samt storleken på ersättning för nätnytta från överliggande elnät.

Kontakta kundtjänst om du har frågor om Värnamo Energis elproduktionsverksamhet, så lotsar kundtjänst dig vidare till rätt kontaktperson.

Total elproduktion i Sverige 2018


Sveriges el framställs i huvudsak i vattenkraftverk och kärnkraftverk som tillsammans svarar för 80 procent av den totala elproduktionen. Resten produceras med bland annat vindkraft, kraftvärme och kondensvärme.


Visa statistik över hur Sveriges el produceras >

2017 producerades 159 TWh el i Sverige: 


  • Vattenkraft 64 TWh (40 % av total svensk elproduktion)
  • Kärnkraft 63 TWh (40 % av total svensk elproduktion)
  • Vindkraft 17 TWh (10 % av total svensk elproduktion)
  • Biokraft 9 TWh (6 % av total svensk elproduktion)
  • Kraftvärme i industri 6 TWh (4 % av total svensk elproduktion)

Källa: www.ekonomifakta.se


< dölj extra text

Lokal eldproduktion i biokraftvärmeverk


Värnamo Energi producerar idag 16 GWh förnybar el i eget biokraftvärmeverk. Elen som produceras i biokraftvärmeverket används i dagsläget i Värnamo Energis egen verksamhet.


Läs mer under sidan Biokraft >

Lokal elproduktion i vindkraftverk


2 % av elen som Värnamo Energi säljer produceras i lokala vindkraftverk. Värnamo Energi producerar idag 35 000 MWh vindkraftsel i fyra delägda lokala vindkraftverk.


Läs mer under sidan Vindkraft >

Lokal elproduktion i solcellsanläggning


Värnamo Energi har nyligen uppfört en ny solcellsanläggning på Kapellgatan i Värnamo.


Läs mer under sidan Solkraft >

Elproduktion i vattenkraftverk


98 % av elen som Värnamo Energi säljer produceras i vattenkraftverk. Värnamo Energi äger inga egna vattenkraftverk, men köper vattenkraftsel som producerats i lokala vattenkraftverk och i vattenkraftsverk runt om i Sverige.


Se mer under sidan Vattenkraft >

Elproduktion historik och nuläge


Att producera el är en förhållandevis ny företeelse, där utvecklingen gått enormt snabbt. På bara ett par hundra år har vi gått från ett strömlöst samhälle till dagens totalt elberoende civilisation.


Visa mer info om elproduktion förr och nu >

Människor har i tusentals år f Kr använt naturens krafter; eld, vind och vatten – för uppvärmning och för rörelseenergi. Men det skulle dröja till år 1839 innan Becquerel lyckades bygga den första minikraftstationen för att skapa el av sol. I slutet på 1800-talet kom Pour la Cour med nästa upptäckt – hur man kunde omvandla vindenergi till elektricitet. Under 1800-talet började elen få en allt större betydelse i samhället. Tidigare hade kol och olja varit de fundament som drev på industrialiseringen. Men i takt med att främst samhällenas gatubelysning elektrifierades så växte efterfrågan på el. Glödlampor blev allt vanligare och vid 1900-talets början blev allt fler hem och samhällen upplysta genom el.

Fossila bränslen som kol, olja och gas var vid elektrifieringens början betydande energikällor vid elproduktion och är så än idag i vissa delar av världen, medan dessa fossila energikällor enbart står för en mindre andel av Sveriges nuvarande elproduktion.

I Sverige produceras istället huvuddelen av elen i vattenkraftverk (ca 40 %) och i kärnkraftverk (40 %). Vid 1900-talets början försågs allt fler vattendrag med små lokala vattenkraftverk. I början på 1970-talet byggdes det första svenska kärnkraftverket. På 1980-talet hölls en kärnkraftsomröstning som satte agendan för den svenska kärnkraftspolitiken som gäller än idag. I korthet innebär det att den svenska kärnkraften ska avvecklas i den takt det är möjligt. Eftersom kärnkraften successivt ska minskas, måste annan alternativ elproduktion ta dess plats.

Andelen vindkraft har på senare år växt allt mer och står idag för 10 % av den totala elproduktionen. Även kraftvärme har tillkommit i större skala. Biokraft tillsammans med kraftvärme från industrin står för 10 % av Sveriges el. Fler och fler solcellsanläggningar tillkommer, men än så länge utgör de en mycket liten del av den totala elproduktionen.

För att nå visionen om en hållbar framtid behöver vi satsa mer på förnybar elproduktion. Se mer om förnybar elproduktion i framtiden på Svenska Naturskyddsföreningen.

Mer om Värnamo Energis historik inom affärsområdet elproduktion finns på sidan Elhistorik.


< dölj extra text