Miljömål

Värnamo Energis miljömål och handlingsplaner syftar till att genomföra systematiska förbättringar, som är långsiktigt fördelaktiga för bolaget, men som även är viktiga för samhället och miljön i vår omvärld

I vårt interna miljöarbete strävar vi efter att minimera den negativa miljöpåverkan som vår verksamhet kan ge upphov till. Vi bevakar och har koll på vårt miljöarbete tack vare noga utarbetade miljöpolicys, miljömål och handlingsplaner, som regelbundet följs upp och utvärderas. Nedan beskriver vi dels Värnamo Energis egna interna miljömål, men redogör även för regionala, nationella och globala miljömål. Värnamo Energikoncernens egna interna miljöarbete har en direkt påverkan på andra externa organisationers måluppfyllelse, t ex; Värnamo kommuns miljömål, Jönköpings läns miljömålSveriges miljömål samt FNs globala hållbarhetsmål. Har du frågor om Värnamo Energis miljöarbete, är du varmt välkommen att Kontakta kundtjänst så lotsar kundtjänst dig vidare till rätt kontaktperson.

Värnamo Energis miljömål


Värnamo Energis övergripande miljömål har internt inom bolagets brutits ned i flera detaljerade miljömål, där varje delmål fått konkreta handlingsplaner för respektive verksamhet. Bolagets övergripande och detaljerade miljömål följs regelmässigt upp och utvärderas i enlighet med Värnamo Energi koncernens miljöpolicy.


Visa mer info om Värnamo Energis interna miljömål >

För att minimera den miljöpåverkan Värnamo Energi koncernens verksamhet ger upphov till, samt för att aktivt bidra till att såväl regionala, nationella och globala miljömål ska kunna förverkligas, har Värnamo Energi definierat ett antal övergripande miljömål.


Följande är Värnamo Energis övergripande miljömål:


Minska miljöpåverkan vid förbrukning av kemikalier och materialProduktion och konsumtion har en betydande påverkan på vår miljö. Stora mängder råvaror och energi förbrukas vid tillverkning. Utsläpp av miljöfarliga ämnen sker vid tillverkning, transporter, användning och avfallshantering. Miljöpåverkan och resursanvändning skall därför minimeras i samtliga led inom Värnamo Energi. Vi ska alltid ha god kännedom om de material och kemikalier som används inom Bolaget och en plan för hur miljöskadliga ämnen skall fasas ut och tas omhand.
Minska vår energiförbrukningVåra utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären påverkar klimatet. Ökande energiförbrukning av fossila bränslen är en av orsakerna bakom klimatförändringen. Energiförbrukningen inom hela Bolaget ska därför minimeras. Vi ska också upplysa våra kunder om hur deras förbrukning påverkar klimatet och miljön. Detta innebär att vi aktivt ska arbeta med energi- och klimatfrågan internt och externt. Användningen av miljöanpassad och förnybar energi skall prioriteras. Vi ska också eliminera onödiga transporter och de transporter som sker ska genomföras med så låg miljöpåverkan som möjligt.
Minska andelen restprodukterVarje år generas avfall på Värnamo Energi. Ur resurssynpunkt är det stor vikt att avfallet går att källsortera. Det avfall som kan innehålla miljöfarliga ämnen, så kallat farligt avfall, tas omhand separat. Den totala avfallsmängden – från såväl egen, entreprenörers och leverantörers verksamhet -skall minimeras. I första hand ska vi minimera vår resursförbrukning och i andra hand ska avfallet som uppstår återvinnas så långt det är möjligt.
Minska vår påverkan på omgivningenVärnamo Energi påverkar landskapet med sina produkter och tjänster. Dels genom utsläpp och kundernas användning av produkterna/tjänsterna men också genom en visuell påverkan på landskapet. Bolaget ska, efter vad som är tekniskt och ekonomiskt möjlig, sträva efter att göra så små ingrepp som är möjligt i landskap och ständigt arbeta med att minimera utsläpp till luft och vatten. Vid visuell påverkan bör estetisk hänsyn tas.
Minska risken för oförutsedda händelserVärnamo Energi ska sträva efter att förbygga och undvika oförutsedda händelser. Vi ska planera och förbereda oss för de eventuella oförutsedda händelser som ändå kan uppstå för att minimera effekten. Med oförutsedda händelser menar vi situationer som innebär fara för miljö och hälsa.
Öka medvetenheten så att vår egen,
våra kunders och våra samarbetspartners miljöpåverkan minskar
Orsaken till väldens klimatförändringar ligger mycket i människans beteende. För att vi medvetet, eller omedvetet, ska kunna göra hållbara val i vardagen krävs kommunikation och aktivitet som kan skapa inspiration, driva förändringar, bygga trovärdighet och förändra normer hos kunder, medarbetare, samarbetspartners och övriga medborgare i vår omvärld. Värnamo Energi ska aktivt arbeta för att öka kunders, medarbetares och samarbetspartners, vilja att göra hållbara val.

Frågor om Värnamo Energis miljöarbete?
Ovan redovisas Värnamo Energis övergripande miljömål. Bolaget har även detaljerade miljömål på verksamhetsnivå. Är du intresserad av att veta mer om våra detaljerade miljömål eller har andra funderingar kring Värnamo Energis interna miljöarbete, så är du välkommen att kontakta kundtjänst, så lotsar kundtjänst dig vidare till rätt kontaktperson.


< dölj extra text

Värnamo Kommuns miljömål


I samklang med Sveriges eko-kommuners gemensamma miljöåtagande, samt i enlighet med lokala beslut, har Värnamo kommun en övergripande plan över Värnamo kommuns miljöåtgärder. Därutöver har kommunens nämnder och verksamheter även egna miljömål och åtgärder på verksamhetsnivå – som skall bidra till vision och måluppfyllelse.


Visa mer info om Värnamo kommuns miljöarbete >

Värnamo kommun är medlem i Sveriges ekokommuner (Sekom) och har förbundit sig att följa fyra grundsatser som säkerställer att de sociala och ekologiska systemen, som vi alla är beroende av, inte förstörs. Se de fyra grundsatserna i sin helhet på Sekoms hemsida.


Värnamo Kommun äger Värnamo Energi och kommunens miljömål är därmed i vissa fall integrerade med Värnamo Energis koncernens miljömål.


< dölj extra text

Jönköpings läns miljömål och vision


Det regionala miljömålsarbetet i Jönköpings län är uppdelat i fem åtgärdsprogram baserat på olika nationella miljökvalitetsmål. Åtgärder i programmet har tagits fram i samverkan med olika organisationer, myndigheter och kommuner inom länet. Jönköpings län har också en vision att till år 2050 ha ett överskott av förnybar energi som kan exporteras vidare till andra län. Värnamo Energis egna interna miljömål utgör en viktig pusselbit som kan bidra till att länets Plusenergivision kan bli verklighet.


Visa mer info om länets miljömål och vision>

Vision: År 2050 ska Jönköpings län vara ett så kallat Plusenergilän.


Vision år 2050: Visionen innebär att Jönköpings län till år 2050 ska minska behovet av energi med 40 procent jämfört med år 2007 och samtidigt ökar produktionen av förnybar energi så att länet blir självförsörjande och till och med får ett överskott av förnybar energi som kan säljas till andra län och länder. Vidare ska det vara lätt att leva, bo och resa energieffektivt och fossilfritt i Jönköpings län. Fler övergripande mål för Jönköpings län är att till år 2050 ska energianvändningen vara mindre än 8 000 GWh. Minst 9 000 GWh förnybar energi ska produceras inom länet. Utsläpp av koldioxid ska vara lägre än 1 ton per år och invånare. Målet avser endast koldioxid och inte övriga växthusgaser.


Etappmål till år 2020: Redan till år 2020 ska el från kraftvärme, solcells- och vindkraftsanläggningar göra Jönköpings län till minst 50 procent självförsörjande på el. År 2020 ska nästan alla tätorter utbyggd fjärrvärme eller närvärme med enbart förnybar energi. All energi för uppvärmning av bostäder och lokaler ska vara fossilbränslefri. Majoriteten av alla nya bilar och kollektivtrafiken ska köras på med fossilfria drivmedel. I varje kommun i länet ska det finnas både stora och små biogasanläggningar, tankställen för biogas och elenergi. Mängden hushållsavfall per person ska minskat till samma nivå som riksgenomsnittet år 2002, det vill säga högst 374 kg per person.


< dölj extra text

Sveriges Miljömål


Nationella Miljömål – År 1999 fastställde Sveriges riksdag de första nationella miljömålen, som idag består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 17 etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat.


Visa mer info om Sveriges miljömål >

Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.


Sveriges miljömål harmoniserar med den ekologiska dimensionen av FNs globala hållbarhetsmål.

Sveriges nationella miljömål finns i sin helhet på webbsidan www.sverigesmiljömål.se som drivs av Naturvårdsverket i samarbete med Boverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Strålsäkerhetsmyndigheten samt länsstyrelserna.


< dölj extra text

FNs globala hållbarhetsmål


Ett av FNs totalt sjutton globala mål är (7) Hållbar energi för alla, även (9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt (11) Hållbara städer och samhällen, (13) Bekämpa klimatförändringen och (15) Ekosystem och biologisk mångfald hänger på olika sätt tydligt ihop med energifrågan där Värnamo Energi genom sina egna interna miljömål bidrar på ett konkret sätt.


Visa mer info om FNs hållbarhetsmål >


Inom ramen för FN har världens ledare förbundit sig till sjutton globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisa, och att lösa klimatkrisen. Se FNs klimatmål i sin helhet på sidan www.globalamalen.se


< dölj extra text

Samarbetspartners


För att såväl bolag som samhället i stort ska minska vår negativa miljöpåverkan  och istället börjar verka för en hållbar utveckling där miljöförbättrande åtgärder ska prioriteras, krävs ett aktivt samarbete med ägare, kunder, samarbetspartners, myndigheter och andra intressenter.


Visa mer info om samarbetspartners >

Värnamo Energi har samarbeten med ett flertal aktörer som alla på ett eller annat sätt verkar för en hållbar utveckling.


Nedan nämns några av de föreningar och organisationer där vi är medlemmar eller har ett samarbete:< dölj extra text

Frågor om Värnamo Energis miljömål?


Kontakta kundtjänst om du har frågor om Värnamo Energis miljöarbete, så lotsar kundtjänst dig vidare till rätt kontaktperson.