Hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbete – För Värnamo Energi är det viktigt att ta ansvar för en hållbar utveckling.
Begreppet hållbarhet bygger på tre grundpelare; miljömässigt ansvar, ekonomiskt ansvar och socialt ansvar.

Miljömässigt ansvar – präglar all verksamhet


Värnamo Energis miljöarbete är helt integrerat i den normala affärsverksamheten och i det dagliga arbetet. Omsorg om miljön och ett ständigt miljöarbete är viktig inom alla Värnamo Energi koncernens verksamhetsområden. Inom ramen för miljömässigt ansvar erbjuder vi ett flertal gröna tjänster som syftar till en hållbar utveckling för samhället.


Visa mer info om miljömässigt ansvar >

”Allt vi gör ska genomsyras av ett miljötänk. Det handlar om allt från det minsta lilla, att välja fairtrade och miljömärkt kaffe vid kundträffar, till det stora, att ha miljöpåverkan i åtanke när vi handlar in råvaror och förnödenheter till våra el- och värme-produktionsanläggningar.”


I vårt miljöarbete strävar vi efter att minimera den negativa miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till. Vi bevakar och har koll på vårt interna arbete tack vare noga utarbetade miljöpolicys, miljömål och handlingsplaner samt regelbunden uppföljning av dessa. Se mer under sidorna om våra miljömål.


< dölj extra text

Ekonomiskt ansvar – affärsmässighet


All verksamhet inom Värnamo Energis koncernen vilar på ett fundament av affärsmässighet. Att vara affärsmässig handlar om att ta ansvar för att leverera värde där alla vinner.


Visa mer info om ekonomiskt ansvar >

”Värnamo Energi strävar efter att skapa ekonomiskt värde samtidigt som negativa effekter på miljön ska minimeras och mänskliga behov samt sociala rättigheter ska respekteras.”


I enlighet med Värnamo Energis miljöpolicy ska bolaget i valet mellan olika lösningar eller åtgärder ta hänsyn till vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. I enlighet med Värnamo Energis kvalitetspolicy ska bolaget leverera kvalitativa tjänster med kunden i fokus. Från den rent ekonomiska aspekten finns detaljerad information om nyckeltal, årsredovisning, struktur, med mera för respektive koncernbolag under sidan Ägarstruktur & bolagsinfo.


< dölj extra text

Socialt ansvar – internt och externt


Värnamo Energi bidrar aktivt till en hållbar utveckling av samhällets på flera olika sätt och tar ett stort socialt ansvar såväl internt inom bolaget som externt mot kunder och samhället i övrigt.


Visa mer info om socialt ansvarstagande >


Internt socialt ansvar – bolaget arbetar målinriktat med att säkerställa att bolagets anställda har en bra och säker arbetsmiljö. Bolaget strävar efter att arbetsplatsen ska vara jämlik och ha en balanserad sammansättning avseende kön, ålder, etnicitet, etc. Bolaget har ett fastställt systematiskt arbetsmiljöarbete som regelmässigt följs upp. Läs mer om hur det är att arbeta för Värnamo Energi under sidorna Jobba med oss.


Externt social ansvar  – innebär bland annat bolaget arbetar efter utarbetade riktlinjer och policys som säkerställer att alla bolagets kunder och intressenter behandlas jämlikt.


Socialt ansvar genom samhällsengagemang – Värnamo Energi stöttar aktiviteter som främjar kultur, social samvaro, ungdomsidrott och andra positiva aktiviteter som direkt eller indirekt leder till ökad konkurrenskraft, ökad tillväxt och ökad sysselsättning i regionen. Se mer under sidan Sponsorsamarbeten.


Socialt ansvar genom kunskapsöverföring – Värnamo Energi tar regelmässigt emot studenter. På så vis uppmuntras fler personer att börja jobba med de arbetsuppgifter som förekommer inom Värnamo Energikoncernen. Arbetsuppgifter och åtaganden som aktivt bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Läs mer på sidan om praktik och examensarbeten.


< dölj extra text

Frågor om Värnamo Energis hållbarhetsarbete?


Kontakta kundtjänst om du har frågor om Värnamo Energis hållbarhetsarbete, så lotsar kundtjänst dig vidare till rätt kontaktperson.