Elnät - Abonnemangsavgifter

Nedan redovisas Värnamo Elnäts abonnemangsavgifter. Se även sidan Elnät Jämförpriser där du finner lättöverskådlig prisinformation för olika typkunder. Fler elnätsprislistor finns även under sidorna Anslutningsavgifter och EngångsavgifterKontakta kundtjänst om du har frågor om Värnamo Elnäts elnätspriser – vi hjälper dig gärna!

Prislista Elnät Uttagsabonnemang Säkringstariff 16-63 A

Enkeltariff, Rundstyrning*** och Avbrytbar rundstyrning***, gäller from 2020-03-01

Prislista

Namn

Säkring

Ampere

Tariff

nr

Fast avgift*

Abonnemangsavgift

Rörlig avgift*

Överföringsavgift

Energiskatt*

Statlig avgift

Enkeltariff

16 A LGH*

101**

1 585 kr/år
(1 268 kr/år)
18,75 öre/kWh
(15 öre/kW)
44,125 öre/kWh
(35,3 öre/kWh)

Enkeltariff

16 A

102

2 400 kr/år
(1 920 kr/år)
18,75 öre/kWh
(15 öre/kW)
44,125 öre/kWh
(35,3 öre/kWh)
Enkeltariff

20 A

103

3 550 kr/år
(2 840 kr/år)
18,75 öre/kWh
(15 öre/kW)
44,125 öre/kWh
(35,3 öre/kWh)
Enkeltariff

25 A

104

4 550 kr/år
(3 640 kr/år)
18,75 öre/kWh
(15 öre/kW)
44,125 öre/kWh
(35,3 öre/kWh)
Enkeltariff

35 A

105

7 485 kr/år
(5 988 kr/år)
18,75 öre/kWh
(15 öre/kW)
44,125 öre/kWh
(35,3 öre/kWh)
Enkeltariff

50 A

106

11 250 kr/år
(9 000 kr/år)
18,75 öre/kWh
(15 öre/kW)
44,125 öre/kWh
(35,3 öre/kWh)
Enkeltariff

63A

107

15 100 kr/år
(12 080 kr/år)
18,75 öre/kWh
(15 öre/kW)
44,125 öre/kWh
(35,3 öre/kWh)

Rundstyrn***

25 A

524

4 050 kr/år
(3 240 kr/år)
16,25 öre/kWh
(13 öre/kW)
44,125 öre/kWh
(35,3 öre/kWh)

Rundstyrn***

35 A

525

6 115 kr/år
(4 892 kr/år)
16,25 öre/kWh
(13 öre/kW)
44,125 öre/kWh
(35,3 öre/kWh)

Rundstyrn***

50 A

526

9 125 kr/år
(7 300 kr/år)
16,25 öre/kWh
(13 öre/kW)
44,125 öre/kWh
(35,3 öre/kWh)

Rundstyrn***

63 A

527

11 675 kr/år
(9 340 kr/år)
16,25 öre/kWh
(13 öre/kW)
44,125 öre/kWh
(35,3 öre/kWh)

Avbrytbar
rundstyrn***

16 A

622

1 950 kr/år
(1 560 kr/år)
16,25 öre/kWh
(13 öre/kW)
44,125 öre/kWh
(35,3 öre/kWh)

I den fasta avgiften ovan ingår följande statliga avgifter: Elsäkerhetsavgift på 12,75 kr/år (10,20 kr/år) , Nätövervakningsavgift på 5,44 kr/år (4,35 kr/år) samt Elberedskapsavgift* på 49,00 kr/år (39,20 kr/år). Läs mer om dessa statliga avgifter på sidan Elprisets beståndsdelar.

Vid nyanslutning till elnätet betalas även Anslutningsavgift. Vid tillfällig elanslutning (byggström), samt vid ändring av befintligt abonnemang betalas även Engångsavgift.

* Pris inom parentes är exklusive moms.
** Prisgrupp 101, 16 A LGH, gäller endast när det finns en gemensam servis för tre eller flerbostadslägenheter, dessutom skall en anläggning för lägenheternas gemensamma elbehov finnas inom den gemensamma servisen.
*** Rundstyrning eller Avbrytbar rundstyrning gäller endast för de elnätskunder som har befintligt abonnemang med dessa tariffer, för övriga elnätskunder gäller Enkeltariff. Om en elnätskund med Rundstyrning eller Avbrytbar rundstyrning ändrar sitt abonnemang, så kommer Enkeltariff att gälla efter genomförd ändring.

Prislista Elnät Inmatningsabonnemang Mikroproducent 16-63 A

Produktionseffekt upp till 43,5 kW, Lågspänning 0,4 kV, gäller from 2020-03-01

Prislista

Namn

Säkring

Ampere

Fast avgift*

Abonnemangsavgift

Rörlig ersättning*

Nätnyttoersättning

Huvudsakligen Förbrukare**

16 – 63 A

0 kr/år*
(0 kr/år)
öre/kWh*
(5 öre/kW)

Huvudsakligen Producent**

16 – 63 A

1 500 kr/år*
(1 875 kr/år)
öre/kWh*
(5 öre/kW)

* Notera att fetmarkerat pris är exklusive moms och pris inom parentes är inklusive moms. Om mikroproducenten är konsument (ej momspliktig) så utbetalas nätnyttoersättningen exklusive moms. Om mikroproducenten är momspliktig utbetalas nätnyttoersättningen inklusive moms. Mikroproducenten skall skriftligen informera Värnamo Elnät om hen är momspliktig för sin produktion av el, för att moms på nätnyttoersättning skall betalas ut. Mikroproducenten ansvarar för att lämnad information till Värnamo Elnät är korrekt och ska på begäran uppvisa momsregistrering. Mikroproducenten är vidare skyldig att utan uppmaning snarast informera Värnamo Elnät om momspliktighet förändras. Om momsutbetalning skett på grund av att mikroproducenten lämnat felaktig information skall mikroproducenten återbetala det felaktigt utbetalda momsbeloppet omedelbart oavsett om mikroproducenten inte förstått att informationen var felaktig.
** Det finns två typer av mikroproducenter. Huvudsakligen förbrukare, innebär att man använder mer el än man producerar på årsbasis. Huvudsakligen producent, innebär att man producerar mer el än man gör av med på årsbasis. Oavsett vilken kategori av mikroproducent man klassas som, måste man ha två elnätsabonnemang, ett av typen uttagsabonnemang (se separat prislista) samt ett av typen inmatningsabonnemang, för att få mata ut el på elnätet. Elnätsabonnemang av typen inmatningsabonnemang består av två delar, dels en fast kostnad för abonnemang och dels en rörlig nätnyttoersättning som avser Mikroproducentens ersättning för den el han/hon matat ut på elnätet.

Om Uttagsabonnemang:


Uttagsabonnemang  – är en typ av elnätsabonnemang som ger abonnemangsinnehavaren rätt att ta ut el från elnätet. 


För att kunna använda el i din bostad behöver du ett elnätsabonnemang hos ditt elnätsbolag. Elnätsabonnemang av typen uttagsabonnemang avser att täcka kostnader för transport av el till din bostad. Detta består dels av en fast abonnemangsavgift och dels av en rörlig kostnad för el-överföring som beror på hur många kilowattimmar (kWh) el du använt samt statlig energiskatt och moms. Val av abonnemang prisgrupp beror på storleken på din huvudsäkring i Ampere (A) som i sin tur beror på ditt effektbehov, dvs hur mycket el du vill kunna använda samtidigt. Information om vilket elnätsabonnemang du har finns på sidan Mina avtal samt information om hur din elanvändning ser ut finns på sidan Förbrukningsstatistik – El.


Du beräknar din totala elnätskostnad genom att multiplicera elöverföringsavgiften + statlig energiskatt med hur många kilowattimmar (kWh) el du använt under året, och därefter adderar den fasta abonnemangsavgiften. Elnätskostnaden är det du betalar för att få elen transporterad hem till din bostad. Utöver elnätskostnad behöver du även betala en elhandelskostnad för själva elen. Elhandelskostnaden betalas separat till det elhandelsbolag du valt.


Ovan redovisas elnätsprislistor för våra uttagsabonnemang. För elnätskunder med upp till och med 63 Ampere i huvudsäkringsstorlek, gäller Säkringstariff. Säkringstariff finns i tre varianter; Enkeltariff samt Rundstyrning eller Avbrytbar rundstyrning. Länk till utskrivbar Prislista Elnät Uttagsabonnemang för Säkringskunder 16-63 A


Se även Tillämpningsbestämmelser Elnät Uttagsabonnemang för Säkringskunder 16-63 A och Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012K rev 2 (Konsument) respektive Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 N (Näringsidkare).


Om Inmatningsabonnemang:


Inmatningsabonnemang  – är en typ av elnätsabonnemang som ger abonnemangsinnehavaren rätt att mata in överskottsel på elnätet. 


För att du ska ha rätt att mata in överskottsel, från din egen elproduktion, till det lokala elnätet (tex om du har solceller) behöver du förutom ett uttagsabonnemang även ha ett inmatningsabonnemang. Inmatningsabonnemang avser en rörlig nätnyttoersättning till dig, för den överskottsel du matat in på elnätet. Om du producerar mer el än du gör av med på årsbasis tillkommer en fast abonnemangskostnad. Information om hur mycket du förbrukat (tagit ut från elnätet) respektive hur mycket el du matat in (hur mycket överskottsel du producerat) varje månad, finns på sidan Mina fakturor.


Som mikroproducent och huvudsakligen förbrukare, beräknar du din totala elnätskostnad genom att först beräkna kostnaden för uttagsabonnemanget (se separat prislista) och därefter dra ifrån Nätnyttoersättningen multiplicerat med det antal kilowattimmar (kWh) överskottsel du matat in på elnätet under månaden.

Utöver elnätskostnad behöver du betala en elhandelskostnad för själva elen. Elhandelskostnaden betalas separat till det elhandelsbolag du valt. Utöver Nätnyttoersättning från ditt elnätsbolag kan du även få ersättning för såld överskottsel från ett elhandelsbolag. Se mer under sidan Solceller.


Ovan redovisas elnätsprislistor för inmatningsabonnemang. För elnätskunder som är mikroproducenter, med säkringsstorlek mindre än 63 Ampere, lågspänning 0,4 kV och en produktionseffekt upp till 43,5 kW. Inmatningsabonnemang finns i två varianter; Huvudsakligen Förbrukning eller Huvudsakligen Producent.


Se även Tillämpningsbestämmelser Inmatningsabonnemang för mikroproducenter.