TIMVÄRDEN FÖRETAG

Välkommen att logga in för att se ditt Företags timvärden.

Gäller för Effektkunder
med timmätning.

Klicka nedan för att komma till inloggningsportalen.

Om du inte har något lösenord kontakta Värnamo Energi.

Logga in

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Miljö

För oss på Värnamo Energi är det viktigt att vara med och driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle. En hållbar utveckling innebär för oss dels att skapa miljövänliga rutiner i vårt dagliga liv, både på arbetsplatsen och i hemmet, dels att erbjuda våra kunder en energi- och värmeförsörjning som har minsta möjliga klimat- och miljöpåverkan. I valet mellan olika lösningar eller åtgärder är miljöaspekterna viktiga och vägs därför samman med vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.


Elhandel och elproduktion
Redan 1999 började vi erbjuda våra kunder Bra miljöval märkt el enligt svenska naturskyddsföreningens kriterier. Bra miljöval är en märkning som hjälper dig som konsument att välja de produkter som är minst skadliga för miljön.

Vår elmix kommer från lokal vindkraft ca 15 GWh, lokal biokraft ca 20 GWh samt lokal vattenkraft ca 6 GWh samt resterande del ca 160 GWh från svensk vattenkraft.

Alla våra elhandelskunder får 100% förnybar vattenkraftsel utan extra kostnad. 

  • Värnamo Energi är engagerade i utbyggnaden av lokal vindkraft. I januari 2010 driftsattes våra första två vindkraftverk på "Vallerstad vind" utanför Värnamo och i maj 2016 invigdes ytterligare två lokala vindkraftsverk "Klämman Vind" utanför Reftele. Värnamo Energi är delägare i dessa lokala vindkraftsverk.
  • Värnamo Energi förmedlar lokala vattenkraftsel från två privatägda vattenkraftsstationer i Hörle och Karlsfors. Resterande vattenkraftsel som förmedlas kommer från olika vattenkraftsstationer i övriga Sverige.
  • Värnamo Enegi producerar även lokala biokraftsel i eget nytt biokraftvärmeverk i Värnamo, se mer under fjärrvärme nedan.

 


Fjärrvärme
Sedan 1986 har Värnamo Energi kontinuerligt byggt ut fjärrvärmen i Värnamo kommun, vilket har gjort att många hushåll har gått över från olje- och eluppvärmning till miljövänlig fjärrvärme.

I takt med att fjärrvärmeförsäljningen ökat har utsläppen av kvävedioxider och svaveldioxider minskat. På 20 år har utsläppen av kvävedioxider mer än halverats och utsläppen av svaveldioxider näst intill försvunnit i Värnamo. Utöver att dessa gaser är växthusgaser och bidrar till ett varmare klimat, så påverkar de också miljön genom försurning. Fjärrvärmen är därför ett viktigt bidrag till en hållbar utveckling.

Värnamo Energi har fem egna fjärrvärmeanläggningar placerade på olika platser i Värnamo tätort. 2014 driftsattes det allra senaste biobränsleeldade kraftvärmeverket "Lucia" där vi producerar 3,6 MW förnybar el och 23 MW klimatriktig fjärrvärme. Totalt produceras 160 GWh fjärrvärme årligen varav andelen förnybar energi uppgår till 98%.