Mina Sidor

Logga in på Mina Sidor för att se information om dina kund-/anläggningsuppgifter som finns sparat i vårt system.
Här hittar du även statistik på din el- och fjärrvärmeförbrukning. Samt alla dina fakturor på el, fjärrvärme, bredband och TV. 

Logga In på Mina sidor
 
OBS! Vill du lägga upp nya e-postkonton eller se/ändra något i din TV-tjänst, så loggar du istället in på Bredband/TV-portalen nedan.
 


Bredband / TV-portal

Användarnamn:


Lösenord:


mikroproduktion

Mikroproduktion av el

 Bli din egen elproducent!

Allt fler är intresserade av göra egen grön el och bli så kallade mikroproducenter. Grundläggande definition av mikroproduktion hittar du i inledningen ovan. I texten nedan berättar vi steg för steg hur det går till att bli mikroproducent inom Värnamo Elnät område. Nedan ger vi även tips om länkar till olika sajter med bra information.

 

1. Läs på, välj teknik, sök bygglov

Innan du börjar bör du läsa på ordentligt om teknik, tillståndskrav och möjlighet till ersättning och bidrag. 

 

Välj teknik
Till att börja med är det viktigt att du väljer en teknik som passar just den plats du har valt. Energimyndighetens webbsida ger en bra utgångspunkt, läs om vind och sol under Producera din egen el. Om du beslutar dig för vindkraft bör du på något sätt kontrollera vindtillgången på din tomt, genom att göra verkliga mätningar eller titta på vindkartor från SMHI. Har du funderat på solceller är placeringen av anläggningen viktig, det ska vara rätt väderstreck och vinkel. 

Sök bygglov
När du bestämt dig för vilken produktionskälla du är intresserad av är det viktigt att du kontrollerar om du behöver söka bygglov. Bygglov för produktionsanläggningar regleras dels av nationell lagstiftning men även av lokala bestämmelser i din kommun. Det är därför viktigt att du kontrollerar vad som gäller där just du bor.

För vindkraft finns en gemensam webbplats för ett antal myndigheter där man har samlat allt som du behöver veta om tillstånd. Vindlov.se Rent generellt säger plan- och bygglagen att bygglov krävs för vindkraftverk som:
- är högre än 20 meter ovanför marken.
- placeras på ett avstånd från tomtgränsen som är mindre än verkets totala höjd över marken.
- monteras fast på en byggnad.
- har en vindsnurra som är större än tre meter i diameter.

För solceller krävs i en del kommuner bygglov. Detta brukar normalt gälla om du vill anlägga solceller över stora ytor eller om du vill sätta dem på en ställning istället för på ditt hustak. Kontakta Miljö- och bygglovsavdelningen i Värnamo kommun för att få ett säkert svar.

För vattenkraft krävs tillstånd / godkännande av Länsstyrelsen.

Kontakta leverantörer för offerter
I nästa steg kan du börja kontakta tillverkare och leverantörer av produktionsanläggningar. Begär offerter och jämför produkterna utifrån pris, kvalitet och prestanda.

Kontakta behörig elinstallatörer för offerter
Glöm inte att också begära offert av din elektriker på arbetet av din installation.

Kontrollera att din anläggning uppfyller Värnamo Elnäts krav
Innan du köper en produktionsanläggning är det viktigt att du kontrollerar Värnamo Elnäts villkor för anslutning av mikroproduktion. Bland annat bör ditt verk ha tydliga installations- och bruksanvisningar på svenska, och produkterna måste vara CE-märkta. Stickproppsanslutning är inte heller tillåten. De detaljerade säkerhetsregler hittar du i våra tillämpningsbestämmelser.

Kontrollera att din anläggning uppfyller Elsäkerhetsverkets krav
Elsäkerhetsverket har föreskrifter som informerar om vad du ska tänka på vid Installation av småskaliga anläggningar för vind- och solel. 

Sök bidrag i tid!
- Elcertifikat. Producenter av förnybar el kan ansöka om elcertifikat som sedan kan säljas vidare till en elhandelare. Om du tänker ansöka om elcertifikat hos Energimyndigheten är det bra om du är ute i god tid.

- Statligt stöd för solceller. Du kan även ansöka om statligt installationsbidrag. Läs mer om statligt stöd till installation av solceller på Energimyndighetens hemsida.

 

 

2. Välj elinstallatör, skicka in föranmälan, skriv avtal

Föranmälan
När du bestämt dig för vilken teknik du skall investera i – vind, sol eller både och – så måste du kontakta en behörig elinstallatör som anmäler önskemål om anslutning av din produktionsanläggning. Din elinstallatör fyller i två olika blanketter, dels Föranmälan Elanslutning samt Anmälan Mikroproduktion och skickar därefter in dem till Värnamo Elnät, Box 2268, 331 40.

Avtal om elproduktion
När vi fått in de två anmälningsblanketterna från din elinstallatör, så skickar vi ett avtal för egen elproduktion till dig. Läs igenom avtalet, skriv under och skicka tillbaka det till oss. Om du är momsredovisningsskyldig fyller du i ditt momsregistreringsnummer på avtalet.

Offert på eventuella förstärkningar av din anslutning
Om vi behöver utföra något arbete på din anslutning till elnätet så bifogar vi en offert för detta arbete i samband med att avtalet ovan skickas till dig.

Medgivande
När avtalet är signerat av båda parter och evetuella offererade förstärkningar är godkända och utförda, skickar vi ett medgivande om installation till din elinstallatör.

Klart för installation 
När elinstallatören fått vårt medgivande är det fritt fram för honom att påbörja sitt arbete med att installera din produktionsanläggning.

 

2. Installera din anläggning, skicka in färdiganmälan, ny elmätare

Färdiganmälan
När din elinstallatören är färdig med att installera din produktionsanläggning hemma hos dig skall han fylla i och skicka in en Färdiganmälan till Värnamo Elnät. 

Byte av din elmätare
När vi fått in färdiganmälan åker vi ut och byter din elmätare kostnadsfritt. Elmätaren måste kunna mäta både det som produceras och det som konsumeras. Därefter är allt klart!

 

Kostnader & Ersättning för mikroproducenter

Vad kostar det att bli mikroproducent?


Produktionsanläggningen

Du måste själv beskosta produktionsanläggningen samt installationen av den. I vissa fall behövs bygglov hos kommunen, vilket i så fall söks och bekostas av dig.

Elanslutningsavgifter
Om du redan har tillräcklig anslutning till elnätet, behöver du inte betala något i nätanslutningsavgift till Värnamo Elnät. Men, om du skulle behöva en ny nätanslutning eller om den anslutning du har behöver förstärkas, tillkommer en extra avgift. Hur stor den kostnaden blir kan vi svara på först när din elinstallatör skickat in en föranmälan med uppgifter om din produktionsanläggning. Bytet av din elmätare behöver du dock inte betala, detta bekostas av Värnamo Elnät.

Abonnemangsavgifter
Det finns två typer av Mikroproducenter. Den vanligaste typen är ”Huvudsakligen förbrukare” vilket innebär att man använder mer el än man producerar. Den andra typen ”Huvudsakligen producent” innebär det motsatta, alltså att man producerar mer el än man gör av med. Oavsett vilken typ av mikroproducent du klassas som, måste du ha två elnätsabonnemang – ett inmatningsabonnemang och ett uttagsabonnemang.

Uttagsabonnemang
Uttagsabonnemang är precis samma abonnemang som du hade redan innan du började producera el. Pris och villkor för detta är detsamma för alla oavsett om man är mikroproducent eller om man är en ”vanlig” elnätskund. Uttagsabonnemang ger abonnemangsinnehavaren rätt att ta ut el från elnätet. Mikroproducenter skall ha ett uttagsabonnmang av nedan typ; Uttagsabonnemang för Säkringskunder upp till 63 A pdf buttonPrislista och Tillämpningsbestämmelser


Inmatningsabonnemang
Som mikroproducent behöver du starta ett separat inmatningsabonnemang. Ett inmatningsabonnemang ger abonnemangsinnehavaren rätt att mata in el på nätet samt att få ersättning för den inmatade elen. Om du tillhör typen ”Huvudsakligen förbrukare” behöver du inte betala någon fast avgift för inmatningsabonnemanget. Men, om du i huvudsak producerar el, debiteras du en extra fast avgift för ditt inmatningsabonnemang. Se aktuella priser och tillämpningsbestämmelser för inmatningsabonnemang nedan;
Inmatningsabonnemang för Mikroproducenter pdf buttonPrislista & Tillämpningsbestämmelser 

 

 

Får jag betalt för elen jag producerar?

Täcka egna husbehovet av el
Som mikroproducent bygger man en produktionsanläggning främst för att täcka sitt eget elbehov. För de allra flesta mikroproducenterna överstiger nettouttaget från elnätet, inmatningen av el på årsbasis. Men, normalt sker uttag från elnätet under vissa tider under dygnet och året, och inmatning till elnätet under andra tider. Om en solcellsanläggning eller ett litet vindkraftverk producerar mer energi än ägaren förbrukar vid produktionstillfället, matas överskottet ut på nätet. Inmatningen till nätet mäts per timme. Det finns sedan olika sätt att få ersättning för den inmatade elen.
 
 
Nätnyttoersättning från Elnätsbolaget
Mikroproducenter som bor inom Värnamo elnätområde får dels ersättning för den inmatade elen från Värnamo Elnät genom s.k. ”Nätnyttoersättning”. Aktuell ersättning finns angiven i Prislista Inmatningsabonnemang för Mikroproducenter. Nätnyttoersättningen kan vara momspliktig, se generella skatteregler nedan. (Om Mikroproducenten inte uppgivit för Värnamo Elnät att Mikroproducenten är momsbefriad, antar Värnamo Elnät att Mikroproducenten är momspliktig).
 
 
Leveransavatal med ett elhandelsbolag
Man kan även sälja sin överskottsel till ett elhandelsbolag. I Värnamo elnätområde är Värnamo Energi anvisat elhandelsbolag. Hos Värnamo Energi är ersättningen för överskottsel samma som elbörsens Nord Pools aktuella spotpris i elområde 4, för den timme då produktionen sker, minus ett avdrag om 4 öre per kilowatttimme. Ersättningen utbetalas varje månad i efterskott. Kontakta Värnamo Energi så får du ett avtalsförslag. Inkomsten från försäljningen av överskottselen kan vara momspliktig, se generella skatteregler nedan. (Om Mikroproducenten inte uppgivit för Värnamo Energi att Mikroproducenten är momsbefriad, antar Värnamo Energi att Mikroproducenten är momspliktig).
 
Generella skatteregler
Om du har inkomster från försäljning av överskottsel, eller inkomster från nätnyttoersättning, eller från annan försäljning - ska du betala moms om den totala inkomsten av försäljningen/ersättningen, under ett beskattningsår överstiger 30 000 kronor exklusive moms. Om din årliga totala försäljning/ersättning inte överstiger 30 000 kronor exklusive moms, så är du befriad från moms. För att du ska kunna bli befriad från moms får din momspliktiga försäljning/ersättning inte heller ha varit mer än 30 000 kronor någon gång under de två närmast föregående åren. Om du är befriad och bara har sådana transaktioner som är befriade, behöver du inte vara momsregistrerad. Om ni är flera som har avtal att sälja el mot ersättning in på nätet ur samma anslutningspunkt, till exempel vid samägd fastighet, ska beloppsgränsen för momsbefrielse beräknas för varje beskattningsbar person (fysisk eller juridisk person) för sig. Läs mer om momsbefrielse och om generella skatteregler vid försäljning/ersättning på skatteverkets hemsida.
 
 
Elcertifikat
Förutom att få nätnyttoersättning, och att få betalt för sin överskottsel, så kan du även tjäna lite extra pengar på din elproduktion genom att ansöka om Elcertifikat hos Energimyndigheten. Dessa elcertifikat kan du sedan sälja vidare genom Värnamo Energi. Priset varierar beroende på tillgång och efterfrågan på marknaden.
 
 
Skattereduktion
Förutom ovan uppräknade möjligheter till ersättning för mikroproducerad el, så kan mikroproducenter även ansöka om skattereduktion. Skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme el som matats ut på elnätet under ett kalenderår, dock max 18 000 kronor per kalenderår. En förutsättning för att mikroproducent skall vara berättigad till skattereduktion är att mikroproducentens nettouttag från elnätet överstiger inmatningen av el under kalenderåret. (Dvs att mikroproducenten tillhör typen Huvudsakligen förbrukare).

För att mikroproducenten skall kunna få skattereduktion från Skattemyndigheten, skall mikroproducenten skriftligen anmäla, till Värnamo Elnät via e-post kund@varnamoenergi.se eller via post till Värnamo Elnät, Box 2268, 331 02 Värnamo, att Värnamo Elnät skall lämna kontrolluppgift till Skatteverket om hur stor volym överskottsel den berörda mikroproducenten matat ut på elnätet under kalenderåret. Därefter får mikroproducenten i sin nästkommande deklaration ett förtryckt underlag för skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, som anger hur mycket skattereduktion som är aktuell för den berörda mikroproducenten.
Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida.
 

Kontakt elnät

catarina ohlsson saljare elnat elhandel

Catarina Ohlsson
Elnät & Elavtal
Företagskunder
Tel: 0370-694113
Mobil: 0706-375120
E-post: Catarina.ohlsson@varnamoenergi.se

OBS! Felanmälan
på el, fjärrvärme,
bredband eller TV görs
dygnet runt per telefon
0370-69 41 00

Länk till senaste driftinformation

Anslutningsavgift Elnät

Anslutningsavgifterna avgörs enligt Energimarknadsinspektionens anvisningar för elanslutningar "Metod för fastställande av skäliga anslutningsavgifter för uttag 16-25A EI PM 2013:3.
 
 Prislista Elnät Anslutningsavgifter o övriga avgifter 2016-06-01