Bredband / TV-portal

Användarnamn:


Lösenord:


Avbrottsersättning och skadestånd

Du som råkar ut för ett längre sammanhängande strömavbrott om minst 12 timmar är normalt berättigad till avbrottsersättning från ditt nätbolag*. Elavbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet minst två timmar i sträck. Om ett nytt elavbrott skulle inträffa då elen fungerat i två timmar eller mer, räknas avbrottstiden från och med det nya avbrottet. Drabbas du av skador i samband med avbrottet som inte täcks av avbrottsersättningen kan du ha rätt till skadestånd***, oavsett hur långt eller kort avbrottet varit.

Om du har rätt till avbrottsersättning betalas detta ut automatiskt till dig**. Avbrottsersättningens storlek beror på avbrottets längd samt elanvändarens årliga nätkostnad*. Ersättningen utgörs av en procentsats av den årliga nätkostnaden. Se aktuell procentsats i avbrottstidstrappan nedan. Exempel: Vid fel i vårt elnät som varar i minst 12 timmar och högst 24 timmar erhåller du 12,5% av din beräknade årliga elnätkostnad, dock lägst 2% av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundra tal kronor (2015-01-01 = 900 kr). För varje direkt efterföljande strömlöst dygn, ökar ersättningen. Din maximala ersättning är 300 procent av din årliga nätkostnad.

avbrottsersattning

Mer utförlig information hittar du i el-lagen. Vill du ha mer information om avbrottsersättning eller skadestånd kan du kontakta Värnamo Elnäts / Värnamo Energis kundteam på telefon 0370-69 41 00, e-post kund@varnamoenergi.se, fax 0370-123 40. Adress Värnamo Elnät, Box 2268, 33102 Värnamo. 

* Jämkning av avbrottsersättning kan tillämpas, om arbetet med att åtgärda ett avbrott fördröjs på grund av säkerhetsskäl och risk för att utsätta nätföretagets arbetstagare för betydande risker. Detta i enlighet med arbetsmiljöverkets riktlinjer för säkert arbete vid avbrott. Jämkning av avbrottsersättning kan i undantagsfall även komma att tillämpas om skyldigheten att betala ut avbrottsersättning skulle bli oskäligt ekonomiskt betungande för nätföretaget.

Undantag från skyldighet att utbetala avbrottsersättning gäller under följande begränsade förutsättningar:
1) Om avbrottet beror på elanvändarens försummelse.
2) Om elen bryts på grund av säkerhetsskäl eller för att bevara god drift- och leveranssäkerhet.
3) Om felet beror på ett hinder utanför nätföretagets kontroll EIFS 2013:4 som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vars följder denne inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, eller att avbrottet beror på ett fel i ett nät med en spänning om 220 kilovolt eller mer.

**Elanvändaren behöver normalt inte själv ansöka om avbrottsersättning, då nätföretaget har skyldighet att informera om samt att utbetala avbrottsersättning inom sex månader från utgången av den månad då nätföretaget fått kännedom om avbrottet. Nätföretaget ska betala ränta (paragraf 6 räntelagen 19775:635) om ersättningen inte betalas ut i rätt tid. Om elanvändaren inte fått avbrottsersättning måste elanvändaren göra anspråk på ersättning inom två år från det att avbrottet upphörde.

***Konsument kan vara berättigad till skadestånd oberoende av elavbrottets längd. Skadestånd omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet. Konsument måste begära skadestånd inom två år från det att skadan inträffade. Eventuell avbrottsersättning avräknas från skadestånd. Skadestånd kan komma att jämkas efter vad som är skäligt om skyldigheten att utbetala skadestånd är oskäligt betungande. Undantag; konsument har inte rätt till skadestånd om nätförtetaget visar att avbrottet beror på ett hinder utanför företagets kontroll som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder företaget inte heller skäligen kunde undvikit eller övervunnit.

***Näringsidkare kan vara berättigad till skadestånd oberoende av elavbrottets längd i de fall då näringsidkaren kan visa att nätföretaget handlat vårdslöst eller försumligt (skadeståndslagen 1972:207).

Frågor om avbrottsersättning eller skadestånd skall i första hand ställas till Värnamo Elnät. För att få objektiv vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller om undantag gäller, kan elanvändare därefter vända sig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till kommunens konsumentvägledare. Om elanvändare vill få ett beslut prövat kan denne vända sig till ARN eller domstol.

 

Kundtjänst

Telefon: 0370-69 41 00

E-post till Kundtjänst:
kund@varnamoenergi.se

E-post till Support bredband och tv:
support@varnamoenergi.se


ÖPPETTIDER:
Mån-Tors:07.30-16.30
Fredag & dag före helgdag: 
07.30-15.30
Lunchstängt alla dagar:
12.00-13.00