GDPR (General Data Protection Regulation)
gdpr-personuppgifter

Vi är angelägna om att du som kund ska lita på de tjänster vi levererar och vill även att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

 
Hantering av personuppgifter

Värnamo Energi respekterar och värnar om din och alla våra övriga kunders personliga intrigritet. Vi behandlar därför de personuppgifter som finns samlade hos oss, med diskretion och i enlighet med regelverket i den nya EU-förordningen "GDPR" (General Data Protection Regulation) som träder i kraft 25 maj 2018.


Inom Värnamo Energi koncernen samlar vi in, lagrar och använder, kunders personuppgifter för bestämda ändamål. Vi använder till exempel dina personuppgifter för att uppfylla vår del av de avtal som du tecknat hos oss, för att ge dig service och support, för att stödja och förbättra relationen med dig som kund, samt för att informera dig om produkt- och tjänsteerbjudanden.
 

Vi säljer aldrig personuppgifter vidare och lämnar inte heller ut personuppgifter till någon annan än till dig som kund*.

*I vissa fall så representeras Värnamo Energi av ett biträde, ombud eller en leverantör. I dessa fall så upprättar vi ett personuppgiftsbiträdesavtal. Detta avtal vidareförmedlar Värnamo Energi åtagande så som personuppgiftsansvarig.

 


 
Vad är en personuppgift?                           Personuppgifter
Datainspektionens definition är att personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

 
 
 
Rätt till information om samt rättelse av personuppgifter

Du som kund har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ett registerutdrag för att se vilka personuppgifter vi har lagrade med anknytning till din person. En sådan begäran ska göras skriftligen antingen brevledes till Värnamo Energi, Box 2268, 331 02 Värnamo eller via e-post till kund@varnamoenergi.se
 
Efter att skriftlig begäran inkommit till Värnamo Energi kommer ett registerutdrag vara dig tillhanda inom fyra veckor. Ange till vilken adress ni vill ha svaret. OBS! Ni kan endast få svaret elektronisk om Ni har skickat in förfrågan elektroniskt.

Om du som kund upptäcker att vi har registrerat felaktiga uppgifter, eller om du vill göra en ändring av lagrade personuppgifter av annat skäl (tex om du flyttat, gjort en namnändring, bytt e-postadress eller telefonnummer, etc) så ska detta göras skriftligen till ovan adress.    

 
 
 
 
Radering av data
De kunduppgifter vi använder lagras så länge du är kund hos Värnamo Energi, fakturauppgifter och fakturaunderlag sparas så länge gällande lagar (tex bokföringslagen och arkivlagen) kräver.
 
Du som kund har rätt att utan onödigt dröjsmål få orelevant data raderad om någon av följande förutsättningar gäller: Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för. Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta. Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas. Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse. Om data inte har behandlats enligt regleringen. Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. Genom att skicka en skriftlig begäran till ovan adress kan kund begära rätt till radering av orelevanta personuppgifter.