Övervakningsplan

Samtliga elnätsföretag är sedan 2005-07-01, enligt 3 kap 17 § ellagen, skyldiga att upprätta en s.k. övervakningsplan och se till att denna efterföljs.

Syftet med övervakningsplanen är att få elnätsföretagen att inse vikten av att de handlar objektivt och icke-diskriminerande och därmed inte otillbörligt gynnar någon aktör på elmarknaden, d.v.s. elhandlare eller elproducent.

Elnätsföretaget är skyldigt att varje år, som uppföljning på övervakningsplanen, upprätta en årlig rapport som beskriver de åtgärder som vidtagits. Denna rapport ska skickas in till tillsynsmyndigheten och i samband med detta offentliggöras.

Aktuell rapport: Övervakningsplan